Projektová činnost ve výstavbě

Hlavní naší činností je projektování vodohospodářských staveb, speciálně kanalizací a vodovodů.

V této oblasti zajišťujeme: 

  • projektová dokumentace pro návrh/studii stavby, pro vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • projednání všech stupňů projektové dokumentace s dotčenými organizacemi a orgány státní správy, majiteli pozemků a ostatními účastníky výstavby
  • autorský dozor
  • provozní řády vodohospodářských objektů
  • kanalizační řády stokových sítí
  • pasporty vodohospodářských a inženýrských staveb.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Zajištění technického dozoru investora při výstavbě vodohospodářských zařízení – ve fázích investiční přípravy, projektové přípravy, realizace stavby, předání a převzetí stavby, uvádění do provozu.

Konzultační a poradenská činnost

Poradenství v obasti přípravy a výstavby vodohospodářských staveb, hospodaření s dešťovou vodou, provozování vodovodů, kanalizací a ostatních vodohospodářských zařízení.